Geschiedenis zichtbaar tijdens nieuwbouwproject Carmelveste in Boxmeer


Projecten Beschrijving

Eerder schreven we al over onze sloopwerkzaamheden voor Jansen Bouwontwikkeling BV in het centrum van Boxmeer. Het terrein van de inmiddels gesloopte drukkerij bevindt zich achter de Steenstraat, in het nieuwbouwproject Carmelveste Boxmeer. De werkzaamheden rondom het nieuwbouwproject zitten ondertussen in de opbouwende fase waarbij AVG Wegenbouw aan de slag mag gaan met het bouw- en woonrijp maken van de locatie, maar wel pas nadat het gebied is vrijgegeven door archeologen.

Archeologisch onderzoek door SOB Research
Voordat AVG Wegenbouw kan beginnen met het aanbrengen van de riolering, de verlichting en het straatwerk, wordt er eerst door SOB Research een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksterrein van de archeologen is gelegen op de flank van een terrasrug van de Maas, waarvan het hoogste punt ter plaatse van de Steenstraat ligt. Het natuurlijke reliëf loopt in zuidelijke richting af. In de huidige situatie is hiervan niets meer te zien, omdat eerst in de Late Middeleeuwen en later in de Nieuwe Tijd (met name in de 17e tot en met de 19e eeuw) het terrein is opgehoogd.

Interessante vondsten
Hoewel het onderzoek op moment van schrijven nog in volle gang is, kunnen enkele interessante resultaten al worden vermeld. Zo zijn er op een dieper niveau in de top van de natuurlijke Maasafzettingen paalkuilen, afvalkuilen en waterputten aangetroffen. Deze kunnen tot meerdere boerenerven gerekend worden. Bij een deel van een boerderijplattegrond in de zuidoostelijke hoek van het terrein werden twee putten aangetroffen, waarvan één een boomstamput betrof. Op grond van het aardewerk in de sporen kunnen de bewoningsresten in de periode tussen circa 1.000 en 1.300 na Christus worden gedateerd.

Vroegere koperslager en zilversmid
In een grotere opgravingsput in het noordwestelijke deel van het plangebied, direct achter de huidige bebouwing aan de Steenstraat en dicht bij de Sint Petruskerk, werden onder een opgebracht zandbed funderingen aangetroffen van panden die op de kaart van 1832 worden weergegeven. Aan de westkant betrof dit de funderingen van een schuur of werkplaats met een smidse, dat in 1832 werd vermeld als eigendom van Theodorus Hermans, koperslager. Binnen het pand werden meerdere smeltkroezen en ook fragmenten bewerkt koper aangetroffen. Aan de oostkant werden funderingsresten aangetroffen van een oudere uitbouw van een pand aan de Steenstraat. Dit pand werd en wordt in de huidige vorm begrensd door het Potjes Pedje, zo genoemd naar de zilversmid Potjes die in het pand aan de oostkant van dit pad woonde en werkte. De zone tussen de beide panden was volgens de kaart uit 1832 in gebruik als tuin behorende bij het pand van de zilversmid Christiaan Cornelis Rijke, die in 1840 als zilversmid stopte en daarna een boomkwekerij begon. Niet lang daarna overleed hij. In het tuingedeelte werden in een kuil meerdere complete en ook fragmenten van smeltkroezen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze hier door Rijke, na het beëindigen van zijn loopbaan als zilversmid, begraven.

Van bewoningssporen tot dierbegravingen
Na het documenteren en verwijderen van de funderingen is ook in deze opgravingsput een tweede vlak aangelegd in de top van de natuurlijke Maasafzettingen. Ook hier werden bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in de vorm van paalkuilen en kuilen aangetroffen. Daarnaast werden twee dierbegravingen: van een hond en van een rund, en een onvolledige dierbegraving aangetroffen. Tot dusverre is er één kuil aangetroffen met daarin fragmenten van een pot uit de Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk uit de Merovingische tijd (circa 450-750 na Christus).

Werkzaamheden AVG verder na vrijgave gebied
De archeologen van SOB Research hebben een aantal weken werk om het gehele gebied te onderzoeken en in kaart te brengen welke oudheden hier vroeger stonden. AVG heeft een kraan ter beschikking gesteld om de vondsten uiterst zorgvuldig te ontgraven. Zodra de archeologen het gebied hebben vrijgegeven gaat AVG Wegenbouw verder met het aanbrengen van de riolering, het realiseren van de wegfundering, het ontgraven van de bouwkavels en het aanleggen van de strook waar begin januari nieuwe kabels en leidingen in gelegd worden door de nutsbedrijven.

AVG Wegenbouw verzorgt definitieve inrichting nieuwbouwplan
Zodra dit gerealiseerd is kan Jansen Bouwontwikkeling beginnen met het realiseren van de woningen. Dit bouwproces zal ongeveer een jaar duren. Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn, zal AVG Wegenbouw de definitieve inrichting van het nieuwbouwplan gaan aanbrengen. Deze definitieve inrichting bestaat uit een rijbaan van betonklinkers, trottoirs van gebakken klinkers en een hofje met betonnen zitelementen.

Dit artikel is in samenwerking met de heer van Wilgen van SOB Research geschreven

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Boxmeer, Nederland

OPDRACHTGEVER

Janssen Bouwontwikkeling BV

UITVOERING

AVG Infra

JAAR

2022