Explosieven Opsporing Nederland

Archeologie

In veel projecten is er sprake van een samenloop tussen het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en archeologie.
Om een goede samenwerking tussen opsporing en archeologie te creëren, hebben AVG Explosieven opsporing Nederland en Archol besloten op dit gebied te gaan samenwerken.

AVG en Archol samenwerking

Samenwerking tussen AVG en Archol

In Maastricht maakte AVG Explosieven Opsporing Nederland kennis met de specialisten van Archol, een bedrijf dat op projectbasis een breed scala aan archeologische werkzaamheden verricht. Dit Leidse bedrijf richt zich op archeologisch onderzoek van ontwikkelingsprojecten, voordat hierop gebouwd wordt. Dit onderzoek kan uit een aantal stappen bestaan: bureauonderzoek, booronderzoek, geofysisch onderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgravingen. Wanneer er archeologisch waardevolle voorwerpen worden gevonden, geven zij het bevoegd gezag (gemeenten of Rijksoverheid) advies over de behoudenswaardigheid van de archeologische resten.

Op basis van dit advies (onderbouwd met een beschrijving van de aangetroffen resten) neemt het bevoegd gezag een besluit. Indien er geen archeologische resten zijn aangetroffen of als de resten als niet-behoudenswaardig worden aangemerkt dan kan gestart worden met de bouw op het betreffende terrein.

Bij het advies behoudenswaardig en een akkoord van bevoegd, vindt er uiteindelijk een opgraving plaats. Niet alleen de vondsten zijn interessant, maar ook verkleuringen in de grond kunnen wijzen op vroegere gebruiken, zoals een waterput of palen die als fundering van een gebouw dienden. Dit wordt een sporenonderzoek genoemd. Een configuratie van palen geeft de contouren van het voormalige gebouw weer en aan de hand daarvan kan men bepalen uit welke tijd deze sporen stammen. Met alle informatie uit de diverse onderzoekstrajecten wordt zo exact mogelijk getracht de leefwijze, van bewoners uit die tijd, in beeld te krijgen.

“De samenwerking met AVG Explosieven Opsporing Nederland voelde direct goed,” vertelt Tom. “Toen we met elkaar in aanraking kwamen, ontstond direct wederzijdse interesse in elkaars activiteiten. AVG Explosieven Opsporing Nederland kreeg steeds meer aanvragen voor archeologisch onderzoek en zocht een partij met een opgravingsvergunning. Al gauw bleek dat we elkaar prima kunnen aanvullen in het vooronderzoek van een te ontwikkelen terrein.

AVG doet eerst het explosievenonderzoek en daarna gaan wij aan de slag. Al vanaf het begin was het contact goed en was er wederzijds vertrouwen. De samenwerking gaat als vanzelf. En dat is goed voor toekomstige projecten. Want hoewel nog niet vastomlijnd, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer gezamenlijke kansen in de markt liggen.”

archeologie conventionele explosieven samenwerking avg archol
AVG style element
AVG style element

Fotogalerij

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220