Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A.V.G.

A. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de hierna volgende algemene voorwaarden

AVG: A.V.G. Beheer B.V., A.V.G. Heymix Heijen B.V., A.V.G. Transport Heijen B.V., A.V.G. Recycling Heijen B.V., A.V.G. Wegenbouw Heijen B.V., A.V.G.

Milieutechniek Heijen B.V., A.V.G. Geoconsult Heijen B.V. dan wel een aan een van deze vennootschappen gelieerde onderneming, in haar hoedanigheid van gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomsten sluit met AVG of met wie AVG in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. Partijen: opdrachtgever en AVG gezamenlijk. Producten: Alle door AVG krachtens de overeenkomst te verlenen en/of verleende diensten, waaronder mede begrepen uitvoering van aannemingswerkzaamheden, dan wel te leveren en/of geleverde goederen.

Aanbieding: het door AVG aan opdrachtgever gedane aanbod.

Order: order van opdrachtgever tot verrichten van een prestatie door AVG.

Overeenkomst: Iedere mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst ter zake aanneming van werk en/of ter zake het verlenen van diensten door AVG en/of ter zake de verkoop en levering van Producten door AVG en/of ter zake de huur en verhuur van Producten, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)Aanbiedingen van AVG aan Opdrachtgever en alle Overeenkomsten tussen Partijen.

2.AVG wijst uitdrukkelijk iedere afwijking en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden van de hand, tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard. AVG wijst voorts uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard.

3.Indien een of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. In dat geval zijn Partijen gehouden een of meerdere nieuwe bepalingen overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1.Alle Aanbiedingen en offertes van AVG zijn steeds vrijblijvend. AVG kan zijn aanbiedingen en offertes te allen tijde herroepen, zelfs indien een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij AVG bij de Aanbieding naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat de Aanbieding onherroepelijk is. Het vragen van een offerte door de Opdrachtgever of het plaatsen van een opdracht zonder voorafgaande Aanbieding of offerte, wordt aangemerkt als een verzoek tot het doen van een Aanbieding respectievelijk als de aanvaarding van een – via de opdrachtbevestiging – door AVG te verrichten Aanbieding.

2.Alle Aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van een positieve actuele kredietbeoordeling door AVG.

3.Indien de kredietverzekeraar op enig moment haar kredietlimiet ten behoeve van de Opdrachtgever intrekt, of het totaal van de bij haar openstaande posten van de Opdrachtgever de afgegeven kredietlimiet overschrijdt, is AVG bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat (ter beoordeling van AVG) afdoende zekerheid is gesteld.

3.Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze Order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door AVG tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

4.AVG wordt niet gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens AVG alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de Aanbieding gericht is.

5.Gegevens dan wel informatie, welke zijn vermeld in door AVG verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte – aanvullende – informatie binden AVG uitdrukkelijk niet.

6.Overeenkomsten komen tot stand doordat de Opdrachtgever de Aanbieding van AVG ondertekend retourneert voordat de Aanbieding vervalt, tenzij hiervan door AVG bij de Aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de Opdrachtgever de Aanbieding van AVG eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door AVG. Een aanbieding wordt eveneens geacht te zijn aanvaard, indien AVG met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

7.Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van AVG bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 4 Prijzen

1.Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn, tenzij anders vermeld, exclusief (omzet)belasting, andere heffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage, transportkosten en kosten van laden en lossen.

2.Prijzen gelden per aantal, per meter, per rit, per kilometer, per tijdseenheid of andere eenheid.

3.Prijzen zijn uitgedrukt als vaste prijs, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de prijs een richtprijs betreft.

4.Indien na de datum van de aanbieding, ook indien AVG een bindende Aanbieding heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is AVG gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen ofwel – naar keuze van AVG – de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, overigens zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van enige schade. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Opdrachtgever in het geval dat AVG de prijs aanpast, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

5.Indien de Overeenkomst ziet op door de Opdrachtgever aan AVG aangeboden afvalstoffen, vormt de getekende weegbon bewijs van de aangeboden hoeveelheid afvalstoffen. Eventuele afwijkingen die nadien worden vastgesteld komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.Indien de Overeenkomst ziet op door de Opdrachtgever van AVG ingenomen (afval)stoffen, vormt de getekende weegbon het bewijs van de aangeboden hoeveelheid afvalstoffen. Eventuele afwijkingen die nadien worden vastgesteld komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.Indien blijkt dat door de Opdrachtgever aangeboden (afval)stoffen van een andere hoeveelheid en/of samenstelling zijn dan is overeengekomen, is AVG gerechtigd de prijs aan te passen ofwel – naar keuze van AVG – de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, onverminderd het recht van AVG op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.

Artikel 5 Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta. Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening, korting en/of opschorting en/of recht van retentie.

2.Eventuele klachten over de factuur dienen op straffe van verval van alle rechten binnen (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan AVG te zijn gemeld.

3.Alvorens tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst over te gaan, is AVG altijd gerechtigd, al dan niet onder voortgezette uitvoering van het overeengekomene, deugdelijke zekerheid voor nakoming van (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, zoals door middel van een bankgarantie. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft AVG het recht de Overeenkomst(en) te ontbinden door schriftelijke kennisgeving onverminderd het recht van AVG op vergoeding van schade, kosten, en rente.

4.Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht onmiddellijk in verzuim te zijn en is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW over voornoemd bedrag verschuldigd. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is hij over voornoemd bedrag de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd .

5.Indien Opdrachtgever zijn (betalings)verplichting niet nakomt, is hij gehouden in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW de volledig (incasso)kosten aan AVG te voldoen. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is hij de wettelijk maximaal toegestane incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten verschuldigd.

6.De vordering van AVG is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen prijs (of gedeelte daarvan), wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement of in daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer ten laste van de Opdrachtgever het retentierecht of een ander recht van opschorting wordt uitgeoefend, wanneer de Opdrachtgever overlijdt/ophoudt te bestaan of de Overeenkomst wordt ontbonden.

7.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten uit een Overeenkomst met AVG over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.AVG heeft een recht van retentie op al hetgeen hij in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst onder zich heeft, jegens ieder die daarvan afgifte verlangt.

9.AVG is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de AVG-groep namens zodanige groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die AVG heeft op Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

1.AVG heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht te verrichten en werkzaamheden eventueel door derden te laten uitvoeren. In het laatste geval dient AVG ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

2.De Opdrachtgever is verplicht om AVG in staat te stellen uitvoering te geven aan de Overeenkomst op de overeengekomen tijd en plaats en overeenkomstig alle wettelijke vereisten. Hieronder wordt onder meer, doch niet limitatief, begrepen: het zorgen door Opdrachtgever voor alle benodigde gegevens en goedkeuring, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen; het werkterrein waar de werkzaamheden moeten worden verricht in een toereikende staat brengen en houden alsmede de bereikbaarheid daarvan; het zorgen voor aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (220-380 volt), verlichting, gas, perslucht, water; het zorgen voor alle benodigde (bouwkundige)tekeningen.

3.De Opdrachtgever is verplicht alle aan te leveren bouw- en slooppuin of (minerale) afvalstoffen en/of op grond van de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden correct en nauwkeurig te omschrijven, al dan niet aan de hand van door AVG verstrekte documenten, zoals bijvoorbeeld omschrijvingsformulieren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens ongeacht door wie deze zijn ingevuld. Opdrachtgever dient eventuele wijzigingen per omgaande schriftelijk te melden aan AVG.

4.Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle wettelijke en/of door AVG voorgeschreven verpakkings-, etiketterings- of andere aanleveringsvereisten en kwaliteitseisen. Alle door Opdrachtgever aan te leveren bouw- en slooppuin of (minerale) afvalstoffen dienen te voldoen aan de vastgestelde specificaties.

5.De Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden en de naleving van alle geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften, overige geldende wet- en regelgeving en de door AVG aan de Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden bekend gemaakte (veiligheids)regels.

6.Opdrachtgever is verplicht om AVG voor aanvang van de werkzaamheden te informeren over de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of giftige materialen zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, asbest, chemische of radio actieve (afval)stoffen, licht ontvlambare stoffen, springstoffen en van maatregelen die in verband hiermee getroffen dienen te worden.

7.Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de voor het uitvoeren van de Overeenkomst van belang zijnde wettelijke vereisten, voor zover deze op de dag van de offerte in werking zijn getreden, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief, de relevante NEN- EN(-ISO) normen. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.AVG begint pas met de uitvoering van de Overeenkomst indien alle voor deze uitvoering noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen, toewijzingen en/of een rapportage van een asbestinventarisatie, door hem zijn ontvangen. Indien AVG desondanks aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat AVG verantwoordelijk is voor het ontbreken van een van voornoemde gegevens. Dit komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat een door hem ingeschakelde derde op de hoogte is van alle terzake geldende (veiligheids)voorschriften en deze ook naleeft.

10.Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat laad- en losplaatsen, alsmede aan- en afvoerwegen hiervan en terreinen waarop AVG eventuele overeengekomen werkzaamheden dient te verrichten, toegankelijk en begaanbaar zijn en geschikt voor een vlotte doorgang voor het overeengekomen vervoer en/of het verrichten van eventuele andere overeengekomen werkzaamheden. Tevens dient Opdrachtgever vertragingen van welke aard en/of oorzaak ook te voorkomen, en te zorgen voor efficiënte laad-/lostijden zonder (onnodige) wachttijden.

11.Het is Opdrachtgever niet toegestaan de aangeboden goederen, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, afvalstoffen, te vermengen, verwisselen, opsplitsen, verontreinigen of anderszins te behandelen.

12.Alle door Opdrachtgever ter aflevering aangeboden producten en/of stoffen, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, betonmortel en/of betonproducten, dienen te voldoen aan de op dat moment geldende (wettelijke) voorschriften, indien dat is overeenkomen. Bij gebreke daarvan dienen de aangeboden producten en/of stoffen te voldoen aan de redelijke kwaliteitseisen.

13.Opdrachtgever verleent aan AVG te allen tijde, indien dit naar het oordeel van AVG nodig is, zowel voor het aanbieden van de stoffen als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, het recht om – voor rekening van Opdrachtgever – geaccepteerde stoffen te bemonsteren en ook nadien op ieder moment een door AVG noodzakelijk geacht aantal extra monsters te nemen.

14.Inontvangstneming van (afval)stoffen, waaronder tevens begrepen granulaten en/of andere goederen, noch het doen van enige betaling terzake houdt een definitieve acceptatie van deze (afval)stoffen door AVG in.

15.De overgang van eigendom en risico van door de Opdrachtgever aan AVG aangeboden (afval)stoffen vindt eerst plaats na definitieve acceptatie van de (afval)stoffen door AVG.

Artikel 7 Overmacht

1.AVG is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enigerlei vergoeding.

2.Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop AVG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AVG (tijdelijk) niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsstoring, grondstoffengebrek, weersomstandigheden natuurrampen, oorlog of oorlogsdreiging etc.

3.Indien bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat dit door een niet aan AVG toerekenbare tekortkoming voor AVG niet meer uitvoerbaar is – bijvoorbeeld als gevolg van technische onmogelijkheden – dan mag AVG vorderen, dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat nakoming van de Overeenkomst mogelijk wordt, dan wel is AVG niet meer tot nakoming en/of schadevergoeding verplicht.

Artikel 8 Geheimhouding

1.Opdrachtgever dient strikte geheimhouding in acht te nemen tegenover derden met betrekking tot informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.AVG is niet aansprakelijk voor schade die door AVG bij de uitvoering van de Overeenkomst is veroorzaakt aan de zijde van de Opdrachtgever of derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AVG.

2.In het geval dat AVG aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.AVG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder, doch niet limitatief, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.De Opdrachtgever vrijwaart AVG voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. De Opdrachtgever vrijwaart AVG tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door AVG verrichte diensten en/of geleverde producten.

5.Indien de schade niet onder enige verzekeringsdekking valt, is AVG niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

Artikel 10 IE-rechten

1.AVG heeft het exclusieve auteursrecht/intellectuele eigendom op al zijn geschreven producten, materialen, systemen en overige werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Geen enkel recht voortvloeiend uit het ontwerp en model van producten van AVG gaat over op de Opdrachtgever.

3.De Opdrachtgever zal geen enkel model of ontwerp van AVG kopiëren of ervoor zorgen dat het gekopieerd kan worden door een derde of reproduceren, direct dan wel indirect.

4.Indien de Opdrachtgever op de hoogte is of wordt gesteld van het feit dat een derde de rechten, voortvloeiende uit een ontwerp of model van AVG, aantast, dient hij AVG hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.Het recht op gebruik van enige handelsnaam of merknaam van AVG gaat slechts over op de Opdrachtgever, wanneer AVG hiervoor uitdrukkelijk een licentie heeft verleend aan de Opdrachtgever. De naam van AVG mag dan alleen door de Opdrachtgever gebruikt wordt voor reclamedoeleinden in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.

Artikel 11 Einde Overeenkomst

1.Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst tussen partijen mocht voortvloeien, is hij direct in verzuim en is AVG gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:

a. de uitvoering van de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of;

b. de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden;

een en ander (onder a en b) onverminderd de overige aan AVG toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

2.In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft AVG de bevoegdheid alle Overeenkomsten tussen AVG en de Opdrachtgever te ontbinden, tenzij Opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordigers binnen redelijke termijn na vorenbedoelde gebeurtenissen mededelen de nakoming van (een deel van) de desbetreffende Overeenkomst(en) te wensen, in welk geval AVG zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten. Een en ander onverminderd de overigens aan AVG toekomende rechten jegens de Opdrachtgever en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

3.Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst op te zeggen en AVG daarmee instemt, is Opdrachtgever verplicht de door AVG gemaakte kosten integraal te vergoeden, en AVG wegens onder meer winstderving en dekking van algemene kosten schadeloos te stellen tegen additionele betaling van tenminste 15% van de hoofdsom, een en ander onverminderd de aan AVG overigens toekomende rechten.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

1.Op Overeenkomsten tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van belang wordt toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

3.In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft AVG het recht ter vrije keuze het geschil, met uitsluiting van de bevoegde rechter, te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

4.In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt dat indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf aan Opdrachtgever een termijn van een maand wordt gegund om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter voor de beslechting van het geschil.

B. BIJZONDER DEEL

Indien enige bepaling in het bijzondere deel van deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling in het algemene deel van deze Algemene Voorwaarden, zal de betreffende bepaling in het algemene deel buiten toepassing blijven.

I.Aanneming van werk: voor zover de Overeenkomst ziet op de aanneming van werk, zoals bijvoorbeeld,

doch niet limitatief, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, asbestsaneringswerkzaamheden of verwerking dan wel inzameling van puin, beton, asfalt en afval, dan wel de uitvoering van werkzaamheden binnen de grond-, weg- en waterbouw dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1.In de Overeenkomst wordt onder meer aangegeven:

a)omschrijving van het werk;

b)volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

c)het tijdstip van aanvang van het werk;

d)de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

e)of de betaling van de aannemingsom in termijnen zal plaatsvinden;

f)of op het werk een risicoregeling van toepassing is, en zo ja welke;

g)of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;

h)of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke.

2.De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij door een aantal werkbare werkdagen te noemen.

3.AVG heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van AVG kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen tijd wordt opgeleverd.

4.Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor AVG voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

5.AVG is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever door overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AVG.

6.De Opdrachtgever zorgt ervoor dat AVG tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, en over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.

7.De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

8.Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. Tevens is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de overige schade die hieruit voortvloeit aan AVG. Opdrachtgever vrijwaart AVG voor schade aan derden, welke voortvloeit uit de Overeenkomst.

9.Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

10.De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door AVG afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond lid 8.

11.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. AVG is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12.Indien AVG en Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs zijn overeengekomen dan wel een richtprijs zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.

13.Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a)ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

b)ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c)ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

14.Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft AVG recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

15.Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. De opdracht tot het verrichten van meer en/of minder werk wordt schriftelijk aan AVG opgedragen.

16.Indien in de Overeenkomst stelposten zijn opgenomen wordt ten aanzien van iedere stelpost in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Bij het ten laste brengen van de stelposten wordt gerekend met de prijzen zoals deze door AVG zijn berekend, te verhogen met een vergoeding van 10%.

17.Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of mindere kosten.

18.Indien bij de verwerking van aangeboden stoffen blijkt dat de samenstelling dusdanig anders is dan overeengekomen en hiervoor meer werkzaamheden verricht en/of verwerkingsprocessen doorlopen dienen te worden, waardoor dagproducties niet gehaald worden, is AVG gerechtigd alle daarmee gepaard gaande kosten op de Opdrachtgever te verhalen.

19.Indien bij uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, bij de verwerking van aangeboden stoffen, dan wel bij de uitvoering van sloop- en/of saneringswerkzaamheden, blijkt dat sprake is van een onvoorziene verontreiniging, zoals bijvoorbeeld onvoorziene aanwezigheid van asbest, dan wel een grotere hoeveelheid verontreiniging dan voorzien, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20.Na de oplevering van het werk is AVG niet meer aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Sloop- en/of graafwerkzaamheden

Voor zover de Overeenkomst ziet op het verrichten van sloop- en/of graafwerkzaamheden dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

21.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.

22.Indien tussen Opdrachtgever en AVG een Overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van

graafwerkzaamheden is gesloten, meldt AVG het voornemen tot het verrichten van deze werkzaamheden volgens artikel 8 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Indien de uitkomst van deze melding hiertoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld doordat deze niet strookt met de verwachtingen, is AVG gerechtigd de opdracht aan te passen, in die zin dat zij recht heeft op meerwerk, ofwel, indien Opdrachtgever niet instemt met meerwerk, de Overeenkomst op te zeggen.

23.De Opdrachtgever overhandigt aan AVG de gegevens, plattegronden, tekeningen en overige documenten en inlichtingen, welke bijdragen aan de zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.

24.AVG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever of een derde lijdt en die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde sloop- en/of graafwerkzaamheden.

II.Opdracht: voor zover de Overeenkomst een opdracht betreft, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1.AVG mag de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet in gedeelten. Het is AVG toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

2.Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden door of namens AVG.

3.Indien Opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in een van voornoemde artikelen mag AVG weigeren uitvoering te geven aan de Overeenkomst en/of haar verplichtingen opschorten. Alle hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

III.Huur: voor zover de Overeenkomst ziet op de (ver)huur van roerende zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, grondverzet- en rollend materieel al dan niet inclusief bemanning, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

1.De verhuur van het materieel geschiedt voor de in de Overeenkomst bepaalde duur. Bij gebreke van een overeengekomen duur geldt de Overeenkomst voor één dag. Na het verstrijken van de duur eindigt de Overeenkomst van rechtswege. Wordt de Overeenkomst in weerwil van het bepaalde in de vorige zin voortgezet, dan wordt deze bij het verstrijken van de tijd telkens verlengd voor aansluitende perioden van één dag. De huurtermijn vangt aan op het moment dat het materieel bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

2.De huurprijs, is behoudens afwijkende afspraken, verschuldigd over de gehele huurtermijn.

3.Het materieel is, tenzij anders is afgesproken, bemand. De loonkosten, vermeerderd met belasting-, premie- en verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.

4.Het materieel wordt, tenzij anders overeengekomen, door AVG afgeleverd op de in de Overeenkomst aangegeven plaats van terbeschikkingstelling. De kosten van transport van het materieel van en naar de plaats van terbeschikkingstelling, alsmede de kosten van laden en lossen, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Indien het materieel onbemand wordt geleverd, dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is om het materieel in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is heeft AVG het recht om het materieel mee terug te nemen, Opdrachtgever zal alsdan de transportkosten en de huurtermijn verschuldigd zijn.

5.De opgegeven leveringstermijn zal zoveel mogelijk door AVG in acht worden genomen, maar is slechts een benadering en bindt AVG niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

Gebruik en schade

6.Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het materieel over op de Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich bekend met de werking van het materieel en verplicht zich het materieel te gebruiken conform de door AVG verstrekte mondelinge en schriftelijke instructies, de in de Overeenkomst aangegeven werkzaamheden en de overeengekomen duur. Opdrachtgever dient gebruikers daarvan dienovereenkomstig te instrueren.

7.Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan:

a)het materieel voor andere dan overeengekomen doeleinden te gebruiken;

b)wijzigingen van welke aard dan ook aan het materieel toe te brengen, dan wel deze op wat voor wijze dan ook door middel van een aard- of nagelvaste verbinding te verbinden aan een andere zaak;

c)het materieel geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren en/of ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken;

d)het materieel gedurende een langere periode dan is overeengekomen te gebruiken;

e)het materieel te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

8.Alle schade aan het materieel die het gevolg is van normale slijtage, is voor rekening van AVG. Alle overige kosten en/of schade zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de reparatietijd langer dan een dag duurt, wordt de huurovereenkomst opgeschort totdat de reparatie is voltooid. Opdrachtgever is gehouden alle schade onmiddellijk aan AVG te melden en alle aanwijzingen in dit verband van AVG op te volgen. Opdrachtgever mag alleen reparaties, vervangingen van onderdelen en afstellingen (laten) uitvoeren met voorafgaande schriftelijk toestemming van AVG.

9.Indien het gehuurde naar de mening van AVG wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt, en/of indien Opdrachtgever ondanks een schriftelijke aanmaning daartoe een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, mag AVG de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

10.AVG heeft tijdens zijn normale werkuren te allen tijde recht op toegang tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt om deze te inspecteren.

11.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van het algemene deel van deze voorwaarden is Opdrachtgever jegens AVG aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het gedurende de Overeenkomst verloren gaan en/of beschadigd raken van het gehuurde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AVG of er sprake is van schade die is veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde. Onder een gebrek wordt verstaan een aan AVG toe te rekenen defect dat bij aanvang van de huurovereenkomst reeds aanwezig was, waardoor het gehuurde niet naar behoren functioneert.

12.Opdrachtgever zal het gehuurde gedurende de duur van deze Overeenkomst verzekeren en verzekerd houden tegen onder meer schade door verlies, diefstal, beschadiging en tegen aansprakelijkheid jegens derden wegens bezit of gebruik van het gehuurde.

13.Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van AVG. Indien er beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) het gehuurde of jegens de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling of een faillissement wordt uitgesproken dient de Opdrachtgever de beslaglegger, de bewindvoerder of de curator op de hoogte te stellen van de (eigendoms-)rechten van AVG.

IV. Transport: voor zover de Overeenkomst ziet op binnenlands vervoer van goederen, dan gelden aanvullend de bepalingen uit de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Voor zover de Overeenkomst ziet op binnenlands vervoer van afvalstoffen, dan gelden aanvullend de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg 2002, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Voor zover de Overeenkomst ziet op internationaal vervoer van goederen dan gelden aanvullend de bepalingen uit het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

V.Koop: voor zover de Overeenkomst ziet op de (ver)koop van roerende zaken dan gelden de volgende aanvullende bepalingen.

Levering

1.De door AVG opgegeven levertermijn is indicatief en derhalve nimmer fataal, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn leidt zonder enige ingebrekestelling niet tot aansprakelijkheid van AVG. Opdrachtgever heeft eerst het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt.

2.AVG is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden. Afhankelijk van het type product kan het zijn dat de importeur direct zonder tussenkomst van AVG levert.

3.Als plaats van levering geldt, tenzij anders is afgesproken, af fabriek/magazijn AVG. Opdrachtgever stelt AVG in staat de Producten af te leveren en is verplicht om de zaken op het overeengekomen tijdstip en plaats af te nemen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten en schade voor zijn rekening. Opdrachtgever zorgt ervoor (indien aflevering niet af fabriek/magazijn plaatsvindt) dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. Indien de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico.

4.Wanneer partijen een vaste datum van levering zijn overeengekomen, wordt op deze datum geleverd. Wanneer partijen een indicatieve leveringsdatum zijn overeengekomen, worden de zaken op of omstreeks deze datum geleverd, uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. De Producten worden als geleverd beschouwd zodra deze op de in lid 3 van dit artikel genoemde plaats eenmaal zijn aangeboden aan Opdrachtgever.

5.Indien de Producten door Opdrachtgever bij AVG worden opgehaald, gaat het risico terzake van de Producten op Opdrachtgever over op het moment dat de Producten de productielocatie van AVG hebben verlaten.

6.Indien tevens sprake is van vervoer, vormt het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, het volledige bewijs van het aanbod tot levering indien Opdrachtgever weigert de Producten in ontvangst te nemen. In dat geval komen de kosten van de retourvracht, opslag en overige kosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever weigert de  Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen heeft AVG bovendien het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op volledige schadevergoeding. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Bij weigering van in ontvangstneming van de Producten zal AVG deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan. AVG is gerechtigd de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. AVG zal Opdrachtgever schriftelijk berichten dat zij deze zaken kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is AVG gerechtigd de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken waaronder de mogelijkheid tot vernietiging. De daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.Indien Opdrachtgever verzoekt om levering vóór het verstrijken van de overeengekomen levertermijn komen, indien en voor zover dit mogelijk is, de in verband daarmee gemaakte extra kosten van AVG voor rekening van Opdrachtgever.

8.AVG staat er voor in dat de Producten op het moment van levering voldoen aan de Overeenkomst, in de Aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.De eigendom van de Producten gaat, onverminderd de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van AVG betreffende de tegenprestatie van de door AVG aan Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.

10.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gaat het risico van door AVG geleverde (afval)stoffen over op Opdrachtgever op het moment van feitelijke aflevering c.q. aanbieding aan Opdrachtgever.

11.Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde Overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde Producten en de daarmee door Opdrachtgever gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitloos pandrecht tot voordeel van AVG gevestigd. AVG is bevoegd dit pandrecht te registreren.

12.Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zolang de Producten nog in eigendom toebehoren aan AVG, dan wel zolang hierop nog een bezitloos pandrecht rust, deze te vervreemden, te verpanden, te bezwaren, te verwerken of op enige wijze daarover te beschikken, behoudens voor zover dit de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf betreft.

13.Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is AVG gerechtigd reeds afgeleverde producten waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden die de Producten voor Opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

14.Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en

de polis van deze verzekering op eerste verzoek van AVG ter inzage te geven.

16.Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient Opdrachtgever eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid en/of Producten binnen 8 dagen na levering c.q. uitvoering aan AVG te melden. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat Opdrachtgever met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door AVG te zijn ontvangen, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames na afloop van een periode van één (1) jaar na levering c.q. uitvoering worden niet meer door AVG in behandeling genomen.

17.Op straffe van verval van zijn recht tot reclame, dienen de Producten ten aanzien waarvan Opdrachtgever reclameert, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan AVG ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd.

18.Reclame is niet mogelijk indien de zaken afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie of met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.

19.Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die ontstaan als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enige handelen of nalaten van de Opdrachtgever of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundige of achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting of onvakkundig onderhoud; reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder uitdrukkelijke toestemming zijn aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Hieronder wordt uitdrukkelijk, doch niet limitatief, begrepen geleverd beton dat, nadat het beton de productielocatie van AVG heeft verlaten, op verzoek van de Opdrachtgever, vanwege de verwerking van het beton of om een andere reden, wordt vermengd met water, vertrager dan wel enige andere stof.

20.Reclame is niet mogelijk indien het feit dat de zaken niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften wijzigen, kan AVG niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft Opdrachtgever niet enkel op deze grond het recht tot reclameren.

21.Indien Opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en deze reclame door AVG gegrond bevonden wordt, zal AVG, ter zijner keuze, de betreffende zaken of onderdelen daarvan vervangen of vergoeden

AV juni 2014 versie 1.1