Veilig graven zonder bommen in de grond

Veilig graven zonder bommen in de grond

September 2018 – Als ergens in Nederland de grond in gereedheid wordt gebracht voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen of bedrijfsgebouwen, of voor de aanleg van wegen of parkeerterreinen, dan wil de betreffende opdrachtgever wel even zeker weten dat er geen bommen uit de Tweede Wereldoorlog meer in de grond zitten. Wel zo veilig bij toekomstige grondwerkzaamheden! Nederland telt nog heel veel gebieden die zogenaamd verdacht zijn op conventionele explosieven. AVG Explosieven Opsporing Nederland brengt deze in eerste instantie in kaart middels vooronderzoek.

Als een opdrachtgever wil weten tot hoe diep, op welke exacte plaatsen hij veilig kan werken en op welke plaatsen een verdiepingsslag noodzakelijk is om het onverhoopt aantreffen van explosieven tijdens de reguliere werkzaamheden uit te sluiten, dan kan AVG Explosieven Opsporing Nederland een Pragmatisch OpsporingsAdvies (POA) uitvoeren. Veel opdrachtgevers laten dit doen als uit eerder uitgevoerd vooronderzoek blijkt dat een bepaald gebied verdacht is op conventionele explosieven.

Het Pragmatisch OpsporingsAdvies

Pragmatisch OpsporingsAdvies AVG Explosieven Opsporing Nederland. Historisch vooronderzoek.

Bij het uitvoeren van een POA worden de uitkomsten van het vooronderzoek vergeleken met de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, de huidige situatie, tussentijdse veranderingen en de toekomstige werkzaamheden. Bij het opstellen van een POA is het van wezenlijk belang dat de opdrachtgever de juiste informatie aanlevert. Hierbij moet gedacht worden aan gedetailleerde tekeningen met toekomstige werkzaamheden. Doordat een opdrachtgever zoveel mogelijk gegevens aanlevert, kan vaak op basis van oude kaarten en luchtfoto’s worden bepaald of een gebied naoorlogs is veranderd. Indien dergelijke veranderingen bijvoorbeeld de aanleg van een weg blijken te zijn, dan is het zaak van deze aanleg oude bestek- en/of werktekeningen te krijgen om zo de situatie ten tijde van de aanleg in beeld te krijgen.

Pragmatisch OpsporingsAdvies AVG Explosieven Opsporing Nederland. Historisch vooronderzoek.

Het verzamelen van de informatie is in feite de eerste helft van het opstellen van een POA. Naast het aangeleverde materiaal raadpleegt AVG ook diverse archieven. Hierin wordt gezocht naar eerdere werkzaamheden op de desbetreffende locatie.

Wanneer alle gegevens zijn verzameld worden deze geanalyseerd om te bepalen wanneer en hoe de onderzoekslocatie is veranderd. Dit gebeurt aan de hand van onder andere de verzamelde kaarten, tekeningen en luchtfoto’s. Veranderingen kunnen duiden op zogenaamde grondroerende werkzaamheden. Dat wil zeggen, werkzaamheden waarbij de grond dusdanig is aangetast dat conventionele explosieven al verwijderd zouden moeten zijn. Naar aanleiding van de naoorlogse veranderingen en eerder genoemd materiaal wordt vervolgens een conclusie getrokken en een advies opgesteld. Deze conclusie bestaat uit een opsomming van de belangrijkste veranderingen en een uitgebreide adviestabel met daarin de toekomstige werkzaamheden en een op de analyse gebaseerd advies. AVG Explosieven Opsporing Nederland legt daarbij uit welke werkzaamheden regulier mogen worden uitgevoerd en welke werkzaamheden nader grondonderzoek behoeven in de vorm van een explosievenonderzoek.

Op deze manier kan een opdrachtgever met een POA uitsluiten dat tijdens werkzaamheden blindgangers kunnen worden aangetroffen. Dat is uiteraard van groot belang om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en een veilige werkomgeving te creëren.

 

Meer informatie over een POA? Neem contact op met AVG Explosieven Opsporing Nederland. 

Delen: