Projecten - Pragmatisch OpsporingsAdvies (POA) voor gemeente Maasdriel

Pragmatisch OpsporingsAdvies (POA) voor gemeente Maasdriel


Projecten Beschrijving

Bommen in de grond? Gemeente Maasdriel kiest voor een Pragmatisch OpsporingsAdvies (POA)

Voor het project ‘Renovatie Drielse Veldweg nabij Kerkdriel’ heeft de gemeente Maasdriel AVG Explosieven Opsporing Nederland gevraagd nader onderzoek te doen naar de naoorlogse veranderingen. Aanleiding hiervoor is een gemeentebreed vooronderzoek waarin de locatie als verdacht is aangemerkt. Dit wil zeggen dat er mogelijk nog conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten.

AVG heeft de gemeente Maasdriel geadviseerd om een Pragmatisch OpsporingsAdvies (POA) uit te laten voeren in plaats van een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA). In een PRA worden de risico’s en uitwerking van explosieven omschreven. Omdat deze in het ergste geval detonatie*) en dodelijk letsel kunnen zijn, zijn de risico’s en uitwerking van explosieven onnodige tekstvulling van een rapport. Een POA is een praktische rapportage met als doel het in kaart brengen van grondroerende werkzaamheden van na de Tweede Wereldoorlog (WO II) die invloed hebben op toekomstige werkzaamheden. Door de naoorlogse werkzaamheden in beeld te brengen kunnen verdachte gebieden mogelijk als niet-verdacht worden beschouwd. Op deze niet-verdachte plekken kan de civieltechnisch aannemer dan gewoon zijn werkzaamheden uitvoeren zonder eerst een explosievenonderzoek te laten uitvoeren.

Daarnaast worden werkzaamheden die in de toekomst uitgevoerd worden verder bekeken. Met name de diepte van werkzaamheden kan van invloed zijn op het uitvoeren van een mogelijk explosievenonderzoek. In de conclusie en het advies van deze POA wordt uitgebreider omschreven waar, tot welke diepte en in welke fase het explosievenonderzoek plaats moet vinden. Voor de overige gebieden kan de civieltechnisch aannemer zijn werkzaamheden dan normaal en veilig uitvoeren.

Kortom: een POA concentreert zich in tegenstelling tot een PRA op de naoorlogse gebeurtenissen en toekomstige werkzaamheden. Daarnaast zorgt een POA voor een praktische oplossing voor de opsporingswerkzaamheden.

Bij de Drielse Veldweg is met naoorlogse kaarten en luchtfoto’s bepaald of er naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook zijn de maaiveldhoogten vergeleken met die uit WO II. Hieruit werd geconcludeerd dat de gehele Drielse Veldweg naoorlogs is aangelegd en dat deze ongeveer 30 cm hoger ligt dan het maaiveld tijdens WO II. Naast de Drielse Veldweg zijn watergangen gegraven. Hierdoor is de kans groot dat de munitieverdachte grond uit de watergangen is gebruikt voor de ophogingen van het maaiveld ter plaatse van het wegcunet**) en de bermen.

Op basis van voorgenoemde feiten is voor de gemeente Maasdriel een Pragmatisch OpsporingsAdvies geschreven. De POA is toegevoegd aan het bestek. Vanuit de POA kan de aannemer bepalen hoe hij tijdens graafwerkzaamheden om moet gaan met de mogelijk aanwezige explosieven.

* Detonatie is een naam voor een specifi eke vorm van explosie, een schokgolf.

** Een wegcunet is een gedeelte van een weg dat eerst is uitgegraven en daarna voorzien van zand of ander materiaal omdat de oorspronkelijke laag onvoldoende draagkracht als fundering voor bijvoorbeeld een weg of fietspad had.

 

PROJECT LOCATIE:

Maasdriel, Nederland

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Maasdriel

JAAR:

2017