VOORONDERZOEK
HOME CONTACT VACATURES ADVIES VOORONDERZOEK PRA OPSPORING ARCHEOLOGIE NIEUWS CERTIFICATEN ANDERE AVG BEDRIJVEN Explosieven Opsporing Nederland

Contactgegevens 

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802020 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu

Contactgegevens

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802010 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu
VOORONDERZOEK
Bij een uiteindelijk verdacht gebied kan de opdrachtgever er voor kiezen een aanvulling op het vooronderzoek te laten schrijven waarin het verdachte gebied wordt getoetst aan de toekomstige werkzaamheden. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om een uitgebreid Projectgebonden Risico Analyse (PRA) te laten opstellen.
The National Archives in Londen
In Nederland hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog op vele plaatsen bombardementen of grondgevechten plaats gevonden. Om er zeker van te zijn dat uw toekomstige werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, is het raadzaam vooraf een vooronderzoek uit te laten voeren naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven binnen uw projectgebied. Om een goed en degelijk vooronderzoek op te stellen dienen een aantal bronnen te worden geraadpleegd (die staan vermeldt in de WSCS- OCE). In deze bronnen, zoals het gemeentelijk en provinciaal archief, het raadplegen van luchtfoto’s en diverse literatuur worden getracht
feiten te achterhalen die meer kunnen zeggen over mogelijk aanwezige explosieven binnen uw projectgebied. Indien op basis van de geraadpleegde bronnen en achterhaalde feiten geen tekenen van oorlogshandelingen naar voren komen, wordt een gebied als niet-verdacht aangeduid. Indien uit de feiten blijkt dat er wel degelijk oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, dan wordt een gebied als verdacht aangeduid. Met behulp van contra-indicaties, bijvoorbeeld naoorlogse ontgravingen, wordt getracht het verdachte gebied te verkleinen.
Archiefonderzoek in de gemeente Terneuzen